27 kwietnia 2021r. Kolejna sesja Sejmiku Województwa on-line

W kwietniu radni województwa opolskiego po raz kolejny spotkali się na sesji sejmiku on-line. Tym razem dyskutowano m.in. o aktualnej sytuacji na rynku racy w regionie.

Sesja jednak rozpoczęła się od zgłoszenia przez Martynę Nakonieczny, przewodniczącą klubu radnych PIS,  pomysłu podjęcia przez sejmik rezolucji upamiętniającej  powstania śląskie. Propozycja została zgłoszona tuż przed sesją, wiec radni pozostałych klubów nie mieli możliwości zapoznania się z tym projektem. Szymon Ogłaza, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że radni już w 2019 roku, w setną rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego,  podjęli rezolucję upamiętniającą powstania. – To dla mieszkańców regionu i dla naszej historii  ważne rocznice i nie zgadzamy się na to, żeby tak traktować pamięć o powstańcach, nie poświęcając im należnej czci i powagi dyskusji – mówił. Jednocześnie zapraszał też wszystkich radnych do włączania się w bogate obchody rocznicowe, zaplanowane w regionie przez wiele instytucji i organizacji w różnych miejscach regionu. Pełny i na bieżąco uaktualniany program wszystkich wydarzeń rocznicowych dostępny jest na stronie  http://www.powstancyslascy.pl/ .

Rynek pracy w dobie COVID-19

Analizę regionalnego rynku pracy przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Rynku Pracy Maciej Kalski, skupiając się m.in. na   wpływie epidemii COVID-19 na życie gospodarcze regionu. – Rok 2020 był okresem pogorszenia koniunktury, wynikającego z negatywnych następstw obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią choroby Covid-19. Obostrzenia

te doprowadziły do zamrożenia działalności części branż, co nie pozostało bez znaczenia dla ogólnej sytuacji w województwie opolskim – mówił dyrektor WUP.  Opolskie firmy doświadczyły m.in. spadku popytu na swoje towary i usługi, co w konsekwencji doprowadziło do spadku zatrudnienia, obniżenia wynagrodzeń, a także zwiększyło ich zadłużenie.

Na koniec grudnia 2020 roku zarejestrowanych było 24 976 osób bezrobotnych, co w porównaniu do końca roku 2019 oznacza wzrost o 19%. Wzrost bezrobocia związany jest przede wszystkim ze znaczącym spadkiem wyłączeń z rejestrów przy zdecydowanym spadku popytu na pracę.

Pandemia COVID-19 to dla publicznych służb zatrudnienia przede wszystkim realizacja działań związanych z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. – Powiatowe urzędy pracy rozdysponowały pomiędzy przedsiębiorców ok. 351 mln złotych z przeznaczeniem na mikropożyczki, dofinansowanie do wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty dotknięte kryzysem gospodarczym. Wojewódzki Urząd Pracy udzielił zaś wsparcia na pokrycie przedsiębiorcom i innym podmiotom części kosztów zatrudnienia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przeznaczając na ten cel 164,7 mln złotych – wymieniał Maciej Kalski.

W porównaniu do 2019 roku o 3,6%  uległy zwiększeniu wydatki Funduszu Pracy (z wyłączeniem instrumentów Tarczy Antykryzysowej). To przede wszystkim  wzrost nakładów na zasiłki dla osób bezrobotnych oraz ogólny spadek na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. Najbardziej popularną formą aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 roku były staże oraz prace społecznie użyteczne. W przypadku tzw. zatrudnienia subsydiowanego, kluczową rolę odegrały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.